Fotspår i sanden

Hållbarhet på Fiwe

Framtidsgeneratorn är samlingsnamnet på Almis satsning på hållbar utveckling. Almi hjälper företag att implementera Agenda 2030 och ISO 26000.

Vi på Fiwe har gjort ett stort arbete för att satsa på hållbarhet. Under våren 2022 blev Fiwe antagna till att delta i hållbarhetsprogrammet Framtidsgeneratorn som anordnas av Almi. Projektet är finansierat av Europeiska socialfonden och ska bidra till strategisk kompetensförsörjning genom stöd till kompetenshöjande insatser inom hållbar utveckling för yrkesverksamma i små och medelstora företag. Arbetet har bestått av ett antal workshops där några av Fiwes medarbetare har deltagit.

Här beskriver vi vår initiala Hållbarhetsstrategi samt redogör för en enkel ”självdeklaration” hur vi som företag bidrar till hållbar utveckling och de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030. Sammanfattningen innehåller också en första Ansvarspolicy och Plan framåt.

Globala målen logga

Globala målen

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030:

 • Att avskaffa extrem fattigdom.
 • Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
 • Att främja fred och rättvisa.
 • Att lösa klimatkrisen.

Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet.

Hur hänger de globala målen ihop med Agenda 2030?

Globala målen ingår i en bredare agenda för hållbar utveckling som kallas Agenda 2030. Agenda 2030 antogs av FN:s medlemsländer i september 2015 och även då formulerades de 17 Globala målen och 169 delmålen.

Agenda 2030 formulerar den övergripande visionen för hur världen ska se ut år 2030 och Globala målen utgör en mer detaljerad plan för vad världens länder måste åstadkomma för att uppnå social, ekonomisk och miljömässig hållbar utveckling.

Utifrån Fiwes fokusområden för hållbarhet med potential att skapa värden både socialt, ekologiskt och ekonomiskt har vi identifierat de delmål som just vi bäst kan bidra till.

”Agenda 2030 formulerar den övergripande visionen för hur världen ska se ut år 2030 och Globala målen utgör en mer detaljerad plan för vad världens länder måste åstadkomma för att uppnå social, ekonomisk och miljömässig hållbar utveckling.”

Förnybara energikällor

Standarder

Standarder representerar globalt accepterade lösningar för hållbar verksamhetsutveckling, energieffektivisering m.m. De har tagits fram i samarbete mellan näringsliv, offentlig sektor och andra organisationer.

ISO 26 000 är den vägledande standarden för organisationers samhällsansvar och är nationell standard i 80 länder.

Områdena beskrivna är områden för hållbarhet i ISO 26000:
A3 Att verka för dialog och öppenhet på arbetet
K3 att verka för hållbar konsumption
A5 Att främja personlig utveckling
K4 Att verka för god konsumentservice
S4 Att utveckla och sprida teknik som bidrar till ett bättre samhälle

Fiwes bidrag till hållbar utveckling

För oss på Fiwe handlar det om att vara hållbara ur flera olika aspekter. Inte minst i form av hållbarhet utifrån våra medarbetare. Vår arbetsplats och medarbetare ska vara hållbara i längden.

Vi anser att följande områden är mest relevanta för oss:

 • Att verka för dialog och öppenhet på arbetsplatsen
 • Att verka för hållbar konsumtion
 • Att främja personlig utveckling
 • Att verka för god konsumentservice
 • Att utveckla och sprida teknik som bidrar till ett bättre samhälle.
Kollegor som staplar händer på varandra

Områdenas koppling till FN:s globala mål 8,9,10 och12:
8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt,
9 Hållbar industri, innovationer och infrasstruktur,
10 Minskad ojämlikhet,
12 Hållbar konsumtion och produktion.

Att verka för dialog och öppenhet på arbetet

För oss är laganda viktigt. Och laganda kräver samarbete, öppenhet och dialog. Eftersom vi tycker om varandra och de vi arbetar med kan vi ha högt i tak och öppet ventilera våra åsikter, idéer och drömmar. Detta vill vi vidareutveckla och hitta metoder och kanaler så att alla kommer till tals, och att bra idéer fångas upp på ett strukturerat sätt.

Hand som rör vid korn

Exempel på implementering:

 • Code of Conduct
 • Visselblåsarrutin
 • Alla anställda på Fiwe skriver under en integritetspolicy för deras och Fiwes kunders säkerhet – läs mer här (länk till annan sida som innehåller integritetspolicyn)

Exempel på implementering:

 • Klädbytarkvällen
 • Bytt ut glödlampor mot lågenergilampor
 • Källsorterar
 • Återvunnit datorutrustning och samtidigt hjälpt ”IT for Kids”
 • Digitaliserat utläggsrapporter
 • Klimatvänliga tjänstebilar
 • Klimatsmarta val vid tjänsteresor, reser inte i onödan utan kör istället digitala möten.

Att verka för hållbar konsumtion

Hållbar konsumtion är konsumtion av produkter och resurser i en takt och av slag som är förenlig med hållbar utveckling. Genom våra kundprojekt vill vi hjälpa våra kunders kunder att göra bra val och tillhandahålla information för att undvika felbeställningar och onödiga transporter.
Våra mest påverkande utsläpp finns inom Scope 3 i GHG-protokollet. GHG-protokollet är det globala ramverket för att mäta och hantera utsläpp av växthusgaser från privat och publik sektor, värdekedjor och (mitigating actions, förmildrande åtgärder?).
Scope 3 avser alla indirekta utsläpp som sker i värdekedjan uppströms och nedströms som inte ägs eller kontrolleras av företaget.

 • Elförbrukning på eget kontor
 • CO2 utsläpp tjänstebilar och resande
 • Energianvändning i den dagliga verksamheten
 • Återvinning av gammal IT-utrustning
 • Källsortering
 • Grön mat vi väljer ekologiskt och använder företrädesvis cateringföretag som har den policyn när vi genomför personal-sociala aktiviteter och kundevent.
Personer pratar och en växt växer

Att främja för personlig utveckling

Vi verkar inom en kunskapsintensiv bransch där våra medarbetares kompetens är vår viktigaste resurs. Därför är det självklart att vi vill förädla denna resurs. Vi är nyfikna och utmanas att utvecklas när vi fördjupar oss eller lär oss nya saker.

Exempel på implementering:

 • Tydliga karriärvägar och mål för personlig utveckling
 • Omvärldsanalys / konkurrensanalys för att säkerställa vår konkurrenskraft
 • Målstyrning på medarbetarnivå, kopplat till företagsmålen
 • GAP analyser på vilka kompetenser som behövs i olika roller, för olika uppdrag osv

Exempel på implementering:

 • Sprida goda kundexempel internt
 • Brainstorming för utvecklare att hitta lösningar
 • Kontakt med organisationer, skolor, universitet

Att utveckla och sprida teknik som bidrar till ett bättre samhälle

Tillsammans med våra kunder och medarbetare vill vi, med hjälp av vår expertis och kompetens, utveckla smarta lösningar som bidrar till en bättre värld. Vi brinner för ständig utveckling, men inte på bekostnad av samhälle eller planet. Därför är hållbarhet en viktig aspekt när vi utför våra uppdrag. Vi tycker även att det är viktigt att sprida vår expertis och kunskap genom exempelvis seminarier, exjobb eller workshops.

Att verka för god konsumentservice

Vi tar aldrig ett samarbete för givet och ser varje kundrelation som ett långsiktigt förtroende. Därför är det viktigt för oss att arbeta för nöjda och glada kunder. Detta gör vi genom tydlighet och transparens i våra kundrelationer. Schysta villkor och att hantera klagomål och tvister på ett effektivt och ansvarsfullt sätt.